Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  23 marca 2017r. tj. czwartek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach 26.01.2017r., 22.02.2017r. oraz 28.02.2017r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dydnia środków stanowiących fundusz sołecki/ w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dydnia na 2018r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Jabłonka),
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Jabłonka),
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Niebocko),
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Niebocko),
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
 • określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Dydnia),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Obarzym dgr 557),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Obarzym dgr 602),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr 426),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr 177),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Grabówka),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Końskie),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Krzemienna),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Jabłonica Ruska),
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydni w 2017r.”,

6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski