Głównej zawartości

Informacja dotyczy  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej I rata 2019r.
Wójt Gminy Dydnia informuje producentów  rolnych, że z dniem 01 lutego 2019r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski będą zbierane w okresie od 01 lutego  2019r. do 28 lutego 2019r.

Do wniosku należy dołączyć:
1) faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z okresu od 01 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. wraz z ich zestawieniem,
2) w przypadku: dzierżawy, użytkowania, innej formy posiadania użytków rolnych należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego .
3) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2018 r.
4) Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w  Urzędzie Gminy Dydnia  pokój nr 3 lub listownie na adres urzędu.
Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3 lub ze strony internetowej urzędu.

1) Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2018 r. 1,00 zł na 1 litr oleju.
2) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2018r. wynosi 100,00 zł
3) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 dużą  jednostkę przeliczeniową bydła wynosi 30,00 zł.  

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałuń

0
0
0
s2smodern