Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 31/ 2019
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  8.01. 2019 r


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2019 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r , poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LIII/359/2018 z dnia 25.10.2018 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Dydnia
 z zakresu:
1)    Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2)    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4)    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5)    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
6)    Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7)    Działalność na rzecz osób w wielu emerytalnym,
8)    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
9)    Ratownictwa i ochrony ludności.


§  2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Ogłoszenie konkursu ofert

0
0
0
s2smodern