Głównej zawartości

Wniosek Gminy Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji wsi Krzywe i Wydrna znalazł się na 9 miejscu (zdobył 70 punktów) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Całkowity koszt realizacji projektu to 9 810 923, 28 zł,  dofinansowanie z funduszy europejskich to 4 668 628,62 zł.