Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

6 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Zagórz została podpisana umowa z wykonawcą części I - III tj. z firmą FlexiPower Group sp. z o.o. Sp.K., dotycząca realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Prezes firmy FlexiPower oraz przedstawiciele  Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak, Skarbnik Anna Łuc i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski oraz Inspektor Tomasz Wójcik.

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Dydni.

Narodowe czytanie

W niedzielę 2 września 2018r. w parafii Niebocko świętowany był piękny i ważny jubileusz 30 - lecia posługi ks. Proboszcza Edwarda Stępnia. Na uroczystej sumie, zarówno parafianie jak i osoby współpracujące i znające księdza Edwarda miały okazję podziękować Mu za trzy dekady oddanej i aktywnej posługi kapłańskiej na stanowisku proboszcza parafii Niebocko.